• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Koncepce sportovní politiky

 

NAHRAJTE SVÉ NÁMĚTY,


PROJEKTOVÉ AKTIVITY ČI


ZÁMĚRY DO DATABÁZE


PROJEKTŮ A ZAPOJTE SE DO


PŘÍPRAVY AKČNÍHO PLÁNU


KONCEPCE SPORTOVNÍ POLITIKY


MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 PRO

 

ROK 2019!

 

I


˅

 

1) ÚVOD KE KONCEPCI MČ PRAHA 10

Dovolte, abychom Vás s potěšením informovali, že Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 12. 6. 2017 schválilo Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10.

Hlavním účelem dokumentu je vymezit střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti rozvoje sportu v městské části Praha 10 a zvolit efektivní prostředky pro jejich podporu, a to na základě analýzy současného stavu a reálných možností.

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za ochotu a spolupráci, díky níž jsme měli možnost zmapovat názory a postoje sportovní veřejnosti městské části ke stavu a směřování sportu na jejím území.

 

2) DOKUMENT (V PDF FORMÁTU) KE STAŽENÍ – KONCEPCE SPORTOVNÍ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

3) DATABÁZE PROJEKTŮ

Koncepce a její cíle budou naplňovány prostřednictvím projektů a aktivit zařazených do každoročně schvalovaného akčního plánu, který úzce navazuje na Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10 a je provázán s rozpočtem městské části. Akční plán představuje soubor sportovních projektů a aktivit předložených jak pracovníky městské části Praha 10, tak sportovní veřejností, které vedou k naplnění cílů stanovených v koncepci, tedy k rozvoji sportovní infrastruktury, rozšíření nebo vytvoření nových sportovních aktivit a k plánování organizační a finanční podpory sportu. Prostřednictvím akčního plánu dojde k výběru projektů z aktuální databáze projektů, které přispějí k naplnění hlavního cíle koncepce.

Základem pro sestavení akčního plánu je vytvoření DATABÁZE PROJEKTŮ, což je strukturovaný přehled nápadů, projektových záměrů, zamýšlených aktivit či podnětů veřejnosti v oblasti sportu. Aby tyto nápady a podněty mohly být zařazeny do databáze projektů, musí mít návrh stanovenou finanční, časovou a personální náročnost.

Rádi bychom vás proto požádali o spolupráci při tvorbě databáze projektů a zasílání vašich podnětů a nápadů v oblasti sportu na email: katerina.ludvikova@praha10.cz nebo o jejich nahrání na webové stránky  www.aktivnidesitka.cz do záložky „Databáze projektů“ nejpozději do čtvrtka 27. 9. 2018.

Následně dojde k posouzení podnětů pracovní skupinou, Výborem sportovním ZMČ Praha 10, poté budou jednotlivé projekty prioritizovány. Hlavním měřítkem bude zejména vazba na cíle stanovené v Koncepci sportovní politiky. Podněty, které nebudou doporučeny k zařazení do návrhu akčního plánu, budou vráceny zpět do databáze projektů a posouzeny opět v následujícím roce.

4) PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za váš zájem o Koncepci sportovní politiky městské části Praha 10. Budeme velice rádi, pokud se s námi budete podílet na rozvoji sportu na území městské části Praha 10 zasláním podnětů a projektových záměrů do databáze projektů.

Přihlaste projekt

Powered byEMF Online Form Builder

O Sportovním výboru MČ Praha 10

Předsedkyně: Kateřina Peštová

Kontakty: 267 093 318, katerinap@praha10.cz

Sekretariát: Zuzana Dousková

Tel: 267 093 243   E-mail: zuzanado@praha10.cz

Adresa: Vršovická 68, Praha 10

Informace o činnosti sportovního výboru